LogTemp - Usein kysyttyjä kysymyksiä

 1. Virheilmoitus "Sovelluksen käynnistäminen ei onnistu, koska ibfs32.dll ei löytynyt. Sovelluksen uudelleenasentaminen saattaa korjata ongelman."

LogTemp tarvitsee toimiakseen 1-Wire ajurit tai TMEX ajonaikaisen ympäristön.  Suora linkki ajureille on  install_1_wire_drivers_x86_v403.msi. Asenna ajurit ja käynnistä vasta tämän jälkeen LogTemp. Windows x64, katso kysymys 15.

 1. FTP siirto ei onnistu.

Sammuta LogTemp ja tee seuraava lisäys logtemp.ini tiedostoon:
[FTP]
Loglevel=1
Käynnistä LogTemp ja nyt näet ohjelman ja FTP palvelimen väliset sanomat. Sanomien perusteella ongelman selvitys onnistuu helpommin.

 1. Sähköpostin lähetys ei onnistu.

Sammuta LogTemp ja tee seuraava lisäys logtemp.ini tiedostoon:
[SMTP]
Loglevel=1
Käynnistä LogTemp ja nyt näet ohjelman ja SMTP palvelimen väliset sanomat. Sanomien perusteella ongelman selvitys onnistuu helpommin.

 1. Ilmankosteuden tai ilmanpaineen mittaus ei toimi.

Jotta ilmankosteuden tai ilmanpaineen mittaus toimisi, on seuraavien asetusten oltava kunnossa:

 1. Asetukset / Anturit kohdassa on oltava valittuna "DS2438 Humidity" kosteusanturia varten ja / tai "DS2438 Barometer" ilmanpainetta varten.
 2. Uudet ja tuntemattomat DS2438 1-Wire piirit ilmestyvät ohjelman oikeassa alareunassa olevaan listaan (versionumeron yläpuolelle, katso kuva alla). Valitse tästä listasta anturi ja valikosta tai hiiren oikealla näppäimellä saat listan erilaisista tyypeistä. Valitse haluttu tyyppi, jonka jälkeen anturi poistuu listasta ja ilmestyy seuraavalla mittauskierroksella anturilistaan.

Lista tuntemattomista antureista

 1. SysTrayssä ei näy lämpötilaa.

Valitun anturin mittaustulos (lämpötila, kosteus jne.) voidaan valita näytettäväksi Windows käyttöjärjestelmän SysTrayssä (oikeassa alakulmassa oleva alue, josta löytyy mm. kello). Jotta mittaustulos näkyisi siellä, on seuraavien asetusten oltava kunnossa:

 1. Asetukset / Yleistä kohdassa on oltava valittuna "Näytä valittu anturi SysTrayssä". 
 2. Haluttu anturi valitaan anturilistasta hiiren oikealla näppäimellä "Aseta SysTray anturiksi". Tällöin anturilistassa näkyy tyyppikirjaimen jälkeen merkki ">" valitulle anturille.
 1. Ohjelman asennuskansioon ei käyttäjällä ole kirjoitusoikeuksia.

LogTemp tallentaa oletusarvoisesti asetukset (logtemp.ini) ja mittaustiedostot ohjelman asennuskansioon. Mikäli käyttäjällä ei ole kirjoitusoikeuksia sinne, voidaan versiosta 2.18 alkaen mistä LogTemp etsii asetustiedoston. Määritys tehdään Windows rekisteriin "HKEY_CURRENT_USER\Software\MR Soft\LogTemp" ja sen alle avain "ConfigDir". Tälle avaimelle määritetään kansio, jossa logtemp.ini asetustiedosto sijaitsee.

 1. Selkokieliset nimet kytkimille.

DS2405 ja DS2406 kytkimille voidaan määrittää selkokieliset nimet, jotka näkyvät sanomissa. Lisää logtemp.ini tiedostoon seuraava osio ja sen alle kytkimet. Mikäli kytkimellä on kaksi kanavaa (DS2406), lisää id:n perään A tai B kirjain.
[SWITCH]
31000000141DB305=Switch A05
5500000024360612A=Switch A06
5500000024360612B=Switch B06
6900000030FEAB12=Single channel

 1. FTP siirto ei onnistu, kun useita ohjelmia siirtää tiedostoja samaan aikaan.

LogTemp avaa FTP siirron ja pyytää käyttöjärjestelmää osoittamaan tarvittavat portit. Joissain tapauksissa dataportti ei ole yksilöllinen ja tällöin siirto ei onnistu. Voit määrätä LogTemp ohjelman käyttämään tiettyä aluetta porteille seuraavasti:
[FTP]
DataPortRangeStart=5000
DataPortRangeEnd=5999
Mikäli käytössäsi on toinen LogTemp ohjelma samassa tietokoneessa, määritä sen ini-tiedostoon erilainen alue.

 1. DS2423 laskimen molemmat kanavat käyttöön.

Tavallisesti laskimesta käytetään A/B kanava. Molemmat kanavat saat käyttöön muokkaamalla logtemp.ini tiedostoa ja ko. anturin kohdalta muuta:
[XXXXXXXXXXXXXX1D]
CounterPage=2
Ohjelman käynnistämisen jälkeen molemmat kanavat ilmestyvät erillisinä antureina listaan.

 1. Lämpötila-antureiden virheenkorjaus.

Oheisesta Maxim-IC tiedotteesta löytyy tarkempia tietoja lämpötilakorjauksen suorittamiseksi 1-Wire tyyppisillä lämpötila-antureilla. PDF-muodossa oleva tiedote on englanniksi ja siinä on kolme sivua, koko 93 kt. Korjausarvot voi syöttää LogTemp ohjelmaan anturikohtaisesti ja ohjelma suorittaa laskennan tiedotteessa kuvatun kaavan mukaan. Tiedostoon ja tietokantaan tallennettavat lämpötila-arvot eivät sisällä korjaus, jotta korjauskertoimien muuttaminen myöhemmin on mahdollista.

 1. LinkUSB adapteri ei toimi.

LinkUSB adapteri ei ole 1-Wire USB adapteri, vaan DS2480B/9097U emulaattori varustettuna USB liitännällä. Siten sen käyttäminen LogTemp ohjelmassa edellyttää, että adapteriksi valitaan DS9097U ja portiksi ko. virtuaalinen Com-portti, jonka USB liityntä on luonut tietokoneeseen.

 1. Lämpötilaryhmät.

LogTemp 2.25 versiossa on toteutettu mahdollisuus jakaa lämpötila-anturit kolmeen eri ryhmään. Jokaisen anturin asetuksissa voidaan määrittää, mihin ryhmään se kuuluu, oletusarvona on ryhmä 1 (One). Jokaiselle ryhmälle piirretään omat kuvaajansa ja siten voidaan parantaa esim. ulkoilman ja savukaasujen lämpötilojen seurantaa samassa ohjelmassa. Ryhmät on nimetty oletusarvoisesti One, Two ja Three, mutta nimet voi muuttaa muokkaamalla logtemp.ini tiedostoa:
[GROUPS]
One=Ulkolämpötilat
Two=Savukaasut
Three=Maalämmöt

Mainittua osiota ei ole tiedostossa valmiina. Ryhmän nimi esitetään myös kuvien otsikossa.

 1. Manuaalinen skaalaus lämpötilaryhmillä.

Mikäli haluat skaalata nämä ryhmät manuaalisesti, voidaan se tehdä kaikille yhdellä kertaa ohjelman asetuksista. Tällöin kaikilla ryhmillä on sama skaalaus. Mikäli haluat ryhmille erilaiset skaalaukset, pitää se tehdä logtemp.ini tiedostoa muokkaamalla seuraavasti:
[G2]
ManualScaleDay=1
ScaleMinDay=0
ScaleMaxDay=50
ManualScaleWeek=1
ScaleMinWeek=0
ScaleMaxWeek=50
ManualScaleMonth=1
ScaleMinMonth=0
ScaleMaxMonth=50
Näillä asetuksilla ryhmä kahden kuville on asetettu manuaaliset skaalat. Vastaavasti ryhmä kolmen asetukset määritetään osioissa [G3]. Ensimmäisen ryhmän asetukset määritetään normaalisti ohjelman asetuksissa.

 1. Kulutusryhmät.

LogTemp 2.26 versiossa on toteutettu mahdollisuus jakaa kulutuslaskurit kolmeen eri ryhmään. Jokaisen anturin asetuksissa voidaan määrittää, mihin ryhmään se kuuluu, oletusarvona on ryhmä 1 (One). Jokaiselle ryhmälle piirretään omat kuvaajansa ja siten laskureita voidaan käyttää sekaisin erilaisten kulutusten mittaamiseen, esim. energian, veden tai xxx samassa ohjelmassa. Ryhmät on nimetty oletusarvoisesti One, Two ja Three, mutta nimet voi muuttaa muokkaamalla logtemp.ini tiedostoa:
[GROUPS]
EnergyOne=Energia
EnergyTwo=Vesimittarit
EnergyThree=Sademäärä

Mainittua osiota ei ole tiedostossa valmiina. Ryhmän nimi esitetään myös kuvien otsikossa. Jos ryhmillä mitataan erilaisia suureita, voi Y-akselin otsikon vaihtaa logtemp.ini tiedossa:
[EG2]
YAxisTitle=litraa / h
Esimerkissä on ryhmän yksi asetukset ja siihen voidaan määrittä myös manuaalinen skaalaus lämpötilaryhmien esimerkin mukaisesti.         Ryhmän nimi esitetään myös kuvien otsikossa. Otsikoita lisää Jotta jokaisen ryhmä kuvien otsikot

 1. Windows x64.

LogTemp on aito 32 bitinen Windows ohjelma ja tarvitsee toimiakseen 32 bittiset 1-Wire ajurit. Windows x64 ympäristöön on mahdollista asettaa 32 bittiset 1-Wire ajurit, asentaminen suoraan ei onnistu. Toimi seuraavasti:

1. Asenna ensin x64 1-Wire ajurit. Tämä luo tarvittavat rekisteriasetukset
2. Asenna 32 bittiset 1-Wire ajurit toiseen tietokoneeseen 32 bittiseen Windows järjestelmään
3. Kopioi kohdan 2 asennuspaikasta kaikki C:\Windows\System32\ib*.dll tiedostot x64 tietokoneen vastaavaan hakemistoon. Tiedostoja on noin 6 kpl
4. LogTemp ohjelman pitäisi nyt toimia x64 ympäristössä